Pyhkyl-Seura

Säännöt

Vpl Pyhäkylä-Seura on yleisessä kokouksessaan 21.04.2013 hyväksynyt Seuralle säännöt


Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi  Vpl Pyhäkylä-Seura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kotipaikka:  Sastamala.


Yhdistyksen tarkoitus
Vpl Pyhäkylä-Seuran tarkoitus on kerätä, tarjota ja tallentaa perinnetietoa Vpl. Pyhäjärven pitäjän Pyhäkylän koulupiirin alueen asukkaiden entisistä elinolosuhteista luovutetulla alueella, heidän sijoittumisestaan uusille asuinsijoille ja ylläpitää koulupiiriläisten yhteisöllisyyttä yleisissä kokouksissa ja teematilaisuuksissa.


Tarkoituksen toteutus
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
Kerää ja tallentaa pyhäjärveläistä perinne- ja historiatietoa.
Tukee yhdistyksen tarkoitusta palvelevaa tiedotus-, tallennus- ja julkaisutoimintaa.
Järjestää juhla-, vierailu- ja esitelmätilaisuuksia perinnetiedon merkityksen valaisemiseksi ja ylläpitämiseksi.
Harjoittamalla koulutusta.
Järjestämällä kotiseutu- ja kulttuurimatkoja jäsenilleen.
Pitämällä yhteyttä toimintaympäristössään karjalaisiin yhdistyksiin, paikkakunnan organisaatioihin, kulttuurijärjestöihin, kuntaan ja seurakuntaan asioissa, jotka ylläpitävät ja edistävät karjalaisen kulttuurityön yhteistoimintaa.
Harjoittamalla ja/tai tukemalla karjalaista nuorisotoimintaa. Pitämällä yllä jäsenluetteloa.


Varainhankinta
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä liittymis- jäsenmaksuja, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, järjestää luvanvaraisesti raha- ja tavara-arpajaisia sekä järjestää juhlia varojen hankintaa varten.


Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Jäsenet ovat joko varsinaisia tai kannatusjäseniä.
Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävällä tavalla toiminut yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi tai toiminnan tukemiseksi.
Yhdistyksen jäsenmaksut määrää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja –jäsen eivät maksa jäsenmaksua.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksesta huolimatta jättää jäsenmaksun maksamatta.


Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä neljästä (4) yhdeksään (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, ottaa rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.
Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.


Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös liiteasiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 31. päivään tammikuuta mennessä yhdistyksen toiminnantarkastajille, joiden on viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta annettava hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto yhdistyksen toiminnasta.


Yhdistyksen kokous ja sen koollekutsuminen
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa. Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään; milloin hallitus niin päättää tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä anoo sitä hallitukselta kirjallisesti erityistä tarvetta varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella tai kullekin jäsenelle lähetettävälle kirjallisella kutsulla.

10§
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     Kokouksen avaus
2.     Valitaan; kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.     Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8.     Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
9.     Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
10.   Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
11.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12.   Kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkua tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa.

12§
Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää. Ellei se ole mahdollista, on varat, valokuvat ja kirjallinen aineisto luovutettava Vpl Pyhäjärvi-säätiölle karjalaisen kulttuurin edistämistarkoitukseen.

Pyhäkylä-Seura | Sinnuu kutsutua tärkijiä työhö, meijä pyhäkyllöisii erilaisii elämävaiheita tallentammua | Ylös